Karel Filsak architekti

Nová náves Bašť s budovou základní školy

Bývalý panský dvůr čp. 42 se sýpkou představuje v Bašti ojediněle zachovanou historickou památku připomínající barokní historii obce. Novou zástavbou cítíme povinnost zachovat utilitární řešení hospodářské dvora. Rádi bychom odkryli a ukázali historickou stopu, zvláště v obci, které o většinu svého architektonického dědictví již přišla. Nové náměstí je v návrhu vymezeno mezi historickými hospodářskými stavbami a novou zástavbou, které navazuje na charakter barokního dvora.

[ Celý text ]

Jde o hodnotnou pozdně barokní architekturu pravděpodobně už konce 60. let 18. stol., jejíž vznik je spojen s rozsáhlými stavebními aktivitami Nosticů na panství Pakoměřice – Měšice. Díky velkorysému záměru Nosticů se dochoval do dnešní doby areál, který byť přes jeho mnohaleté nevyužívání představuje výjimečnou příležitost pro vybudování nového centra kulturně správního centra obce.

Pro hospodářský dvůr je charakteristické utilitární umístění jednotlivých staveb. Areálu dominuje v severním vstupním křídle objekt sýpky. Ze západní i východní strany pravděpodobně na sýpku navazovaly vstupní brány do dvora. Přiléhající nízký objekt z východní stany je novější přístavbou. V Západním a východním křídle jsou situovány dva objekty pro chov zvířat (ovčín a kravín se zaklenutou částí určenou pro ustájení koní). Největší objekt v jižním křídle sloužila jako stodola. Úseky ohradní zdi jsou zachovány především v severním a východním křídle. Z původních staveb zachováváme vedle chráněného objektu sýpky také monumentální objekt stodoly, které společně definují severojižní osu areálu. Na tuto osu mezi historické objekty umisťujeme prostor náměstí, které je v západovýchodním směru uvozováno novostavbou školy a bytovými domy. Tato čtveřice objektů, podobně jako původní stavby vymezovaly hospodářský dvůr, jasně vymezují nové náměstí a centrum obce.

Popis architektonického řešení nové školy

Objekt školy pokrývá maximální vztah mezi severem a jihem při zachování odstupů od stávajících objektů. Částečně cituje svojí podélnou proporcí původní objekt ovčína. Ústřední provozní motiv školy tvoří vnitřní hala s atriem a točitým schodištěm, které tvoří hlavní komunikační uzel, přes který jsou propojeny jednotlivé prostory školy. Vytvořenými provozními vazbami se z haly stává živé centrum objektu určené pro volnočasové aktivity. Tyto prostory se stanou důležitým místem pro neformální setkávání žáků, pracovníků školy i rodičů. V JZ části je mezi trakty situován venkovní pobytový prostor, který vytváří vedle prostoru náměstí intimnější prostor přidružený výhradně provozu školy. Obdobně je řešena venkovní pobytová terasa nad tělocvičnou ve třetím nadzemní patře určená pro žáky I. stupně.

Objekt má tři nadzemní patra. Jasné a přehledné dispoziční řešení obou stupňů rozdělené po patrech, provázané společnými prostorami s ambicemi komunitního centra. Vstup je orientován z náměstí. Přes široký krytý venkovní prostor se příchozí ocitá ve vstupní hale, kde jsou odděleně umístěny šatny pro I. a II. stupeň s možností optického propojení s venkem. To je předpoklad příjemného každodenního příchodu do školy. Z haly je v přízemí přímo přístupná jídelna a administrativní zázemí vedení školy. Opticky je hala propojena s tělocvičnou a venkovním dvorem. Ve druhém patře jsou umístěny učebny II. stupně. Schodišťová hala slouží vedle venkovního dvora jako odpočinková zóna pro starší žáky mezi přestávkami.

Třetí patro je učeno pro žáky I. stupně a učitelský sbor. Schodišťová hala ústí do venkovního prostoru terasy situované nad tělocvičnou. Žáci tak mohou využít svého vlastního venkovního prostoru umístěného bezbariérově u v úrovni jejich tříd.

Technické provozy včetně varny jsou umístěny v suterénu, odkud je opět přes točité schodiště v hale přístupná také tělocvična. Tělocvična disponuje nakládací plošinou situovanou k prostoru parkoviště. Zásobování varny je zajištěno z JZ cípu pozemku za použití nákladního výtahu. Únik před požárem je zajištěn únikovými schodišti u JZ fasády.

Sýpka

Pro rekonstrukci a adaptaci sýpky volíme princip kontrastu nového a starého, princip vkládání. Budovu očišťujeme na její konstrukční krásu. Původní detaily opravujeme či replikujeme. Jako nejhodnotnější vnímáme fasádu a dřevěnou nosnou konstrukci, kterou zachováváme v maximálním rozsahu v limitech adaptace. Dřevěnou konstrukci rehabitulujeme od přidaných rušivých podpěrných konstrukcí, které původní konstrukci ztužují. Vedle estetických důvodů je důvodem pro odstranění i lepší využitelnost prostoru. Jako náhradu za tyto podpěry navrhujeme ocelovou konstrukci v úrovni korunní římsy, na kterou bude možné zavěsit oslabené stropní konstrukce tak, aby vyhověli zatížení pramenícího z nového využít sýpky.

Provoz obecního úřadu je umístěn do 3. NP z důvodu možnosti prosvětlení patra atriem mezi 3.NP a podkrovím a světlíkem ve hřebeni střechy. Do kanceláří se dostane dostatek světla přes prosklení dělící příčky, které minimalizují výraznější stavební zásahy do kulturní památky a zachovají charakter jednoho neděleného prostoru. Intimita jednotlivých kanceláří je zajištěna nábytkovými stěnami a závěsy, které je možné v případě potřeby roztáhnout. Sál pro zastupitelstvo je umístěno v přízemí ve volném prostoru, který tak může sloužit nejen pro tato jednání, ale také pro další společenské události a slavnosti, pro které je jednoduché napojení na exteriér výhodou. Sál je otevřen částečně přes dvě patra a propojen s prostorem galerie, která může sloužit jako výstavní prostor atd.

Nové stavební zásahy jsou zaměřeny na obnovu původního základního členění, které bylo v průběhu let překryto nevhodnými dispozičními. Prostory očišťujeme od těchto zásahů a necháváme je vyznít v jejich původní ryzosti. Při rekonstrukci domu jsou akcentovány původní architektonické principy. Úpravy ve velké míře respektují původní charakter, materiály a historické prvky. Obecně byla snaha o to, aby nové úpravy byly co nejcitlivější k původnímu. Snahou bylo vyhnout se u stávajícího objektu novodobým stavebním systémům, nebo je minimalizovat na nutné minimum. Velkou měrou jsou úpravy navrženy tak, jako by měly být realizovány ve 2. pol. 19. stol.. Tam, kde nebylo možné vzhledem k současným požadavkům na stavby, realizovat úpravy dle historické tradice, volíme v omezené míře kontrastní řešení.

Bytové domy

Domy jsou koncipovány jako třípodlažní objekty s podkrovím. Požadovaný objem bytů je frázován do tří objektů, které mají své soukromé dvorky. Z východní strany je areál uzavřen původní kamennou zdí. Do náměstí jsou navrženy obchodní jednotky a společenská místnost. Vstup do všech prostorů jsou z krytého loubí. Byty v přízemí mají své soukromé zahrady. Některé byty v 3.np jsou navrženy jako mezonetové. Každý byt má k dispozici francouzské okno s hlubokým ostěním.

Stodola

Ve stodole předpokládáme flexibilní řešení v návaznostech na požadavky investora. Dispozice je řešena vkládáním boxů jednotlivých prodejen a služeb formou lehkých dřevěných konstrukcí. Celkové plochy včetně prodejen umístěných v parteru bytových domů odpovídají požadavku zadání této soutěže.

projekt: Nová náves Bašť s budovou základní školy
autor: Karel Filsak, Přemysl Jurák
fáze: architektonická soutěž
hodnocení: odměna
datum: 2021