Karel Filsak architekti

Novostavba zemědělského statku v Českém Brodě

Urbanismus
Záměr realizace souboru zemědělských staveb v Českém Brodě reaguje na širší kontext a využívá urbanizačních principů uplatněných v blízkých lokalitách Horky (kat. úz. Chrást u Poříčan), Tynice (kat. úz. Kounice). Na území katastrů Štolmíř, Kounice, Český Brod lze identifikovat lokality využívající obdobné situační schéma, tedy soubor zemědělských hospodářských staveb obklopených kulturami ovocných sadů a zahrad. Záměr v tomto smyslu respektuje principy a zásady, které jsou pro okolní krajinu a její utváření typické a snaží se na tuto tradici navázat.

Území východně od Prahy zhruba vymezené městem Úvaly, dálnicí D11 a Kerským lesem charakterizuje mírně zvlněná krajina klesající k severu do labské údolní nivy. Svahy převážně s jižní expozicí byly v minulosti využívány pro účely ovocnářství a lokálně také vinařství. O způsobu využití dodnes svědčí relikty ovocných sadů zejména v katastrech obcí Kounice, Chrást, Klučov, Český Brod, a další a také místní názvy Vinice, Na vinici, Nad vinicí, Zedníkův sad v katastrech Klučova u Českého Brodu a Kounic. Geomorfologické a klimatické podmínky determinovaly způsob využívání krajiny, zejména způsob hospodaření na zemědělské půdě. Typickým projevem tohoto způsobu antropogenní činnosti bylo zakládání hospodářských dvorů, usedlostí a statků v přímé vazbě na pozemky zajišťující zdroj zpracovávaných plodin – ovoce, zeleniny, vinné révy, apod. Kromě základní matrice matečních sídel byla krajina spoluvytvářena strukturou izolovaných souborů převážně zemědělských staveb s přilehlými pozemky zahrad, ovocných sadů a vinic. Do současnosti se tak zachovalo relativně jemné zrno krajinné mozaiky, které lze považovat za nespornou estetickou i utilitární hodnotu širšího území.

Architektonické řešení
Záměrem bylo vytvořit zemědělský areál jako „statek“, který bude čerpat z tradičních forem místní architektury a přirozeně tak vstoupí do kontextu okolní krajiny. Předobrazem architektonického ztvárnění se stala forma zemědělské stodoly. Jednoduchá, zpravidla dřevěná stavba, která byla dříve součástí většiny statků. Stavební program je rozdělen do dvou menších, téměř identických hmot. Domy jsou vůči sobě osazené v pravém úhlu těsně vedle sebe, čímž částečně vymezují prostor dvora sloužícího k manipulaci se zemědělskou technikou. Tvarová kompozice využívá základních linií lidové architektury včetně materiálů z místních zdrojů. Použití tradičních materiálů, jako je kámen, dřevo a keramická taška navazuje na místní historický kontext. Obraz tradiční zemědělské usedlosti je pak dotvořen příjezdovou komunikací podél nově založených ovocných sadů.

[ Celý text ]

Dispoziční řešení
Záměr je provozně rozdělen do dvou objektů. Oba objekty jsou tvořeny jedním nadzemním podlažím a podkrovím.V objektu SO 01 probíhá posklizňová úprava ovoce a zároveň slouží jako zázemí pro zemědělce. Na hlavní vstup umístěný ve východním průčelí navazuje předsíň, ze které je přístupná šatna s umývárnou pro zaměstnance a prostor pro posklizňové zpracování ovoce. V tomto prostoru probíhá přes venkovní manipulační prostor příjem, třídění, mytí a úprava sklizeného ovoce. Na konci procesu zpracování se ovoce balí a distribuuje k zákazníkovi či k dalšímu zpracování. Pro obalový materiál je vyhrazen příruční sklad v SZ části dispozice. V přízemí je dála v prostoru pod schodištěm do podkroví úklidová komora. Z manipulačních důvodů je podkroví přístupné vedle schodiště přes převýšenou část prostoru provovýroby. Je vněm uvažováno přechodné skladování ovoce včetně sušení části úrody. Část podkroví je navržena jako zázemí pro zaměstnance.

Objekt označen jako SO 02 je určen pro skladování. Jedná se o objekt s volnou dispozicí, která je rozdělena do tří částí. Střední část je využitá pro garážování zemědělské techniky a skladování nářadí využívaného v zemědělství. Tento prostor je otevřený do krovu napojený vraty v západním průčelí na venkovní manipulační prostor. Krajní části jsou diferencovány na sklad sklizeného ovoce a sklad přípravků pro ochranu rostlin. Přístupné jsou jak z prostoru garáže, tak vlastním vstupem situovaným vždy ve štítu objektu. Z krajních částí jsou v podkroví přístupném po točitých schodištích situovány další rezervní skladové plochy. Naskladňování těchto prostorů je možné vnitřkem z převýšeného středního pole i vnějškem otvory ve štítech.

projekt: Novostavba zemědělského statku v Českém Brodě
autor: Karel Filsak, Michaela Dejdarová, Eduard Žaluda
fáze: dokumentace pro územní řízení
datum: 2016