Karel Filsak architekti

Obnova Klášterního pivovaru v Oseku

Pozemek, na němž se má uskutečnit stavba Obnova pivovaru, se nachází na katastrálním území Osek u Duchcova v zastavěném území při severní straně oploceného areálu kláštera Cisterciáckého opatství Osek, jehož je součástí. Zde se nacházejí hospodářské budovy lemující rozlehlé severní hospodářské nádvoří hospodářských budov (HB) a jednou z nich je i východní zalomené křídlo, které historicky sloužilo jako pivovar. V tomto křídle, a to od Sladovny k východnímu štítu západního křídla, se připravuje stavba Obnova pivovaru. Součástí je tedy i severní hospodářský vjezd. Pozemky, na nichž se stavba nachází, jsou mírně svažité ve směru od západu k východu, v příčném směru od jihu k severu. Jsou travnaté, na jižní straně částečně dlážděné, udržované. Severní strana pozemku má klínový tvar, který se za 2. bránou rozšiřuje tím, že se předmětné východní hospodářské křídlo lomí a odklání směrem k jihu. Ve směru od západu k východu zpočátku (od severního vjezdu) mírně stoupá, teprve posléze klesá, v příčném směru je spád velmi mírný k severu, tedy shodně jako ze strany jižní. Severní strana pozemku nebyla dříve udržována, v 70. a 80. letech min. století se celý severní prostor stal jednou velkou skládkou zeminy a stavební suti. T.č. prostor po odklizení a slouží jako provizorní příjezdová komunikace k provozu pivovaru (příjem surovin, expedice hotových výrobků).

Východní křídlo HB představuje dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením, podkroví tvoří sedlová střecha při severním vjezdu zakončena valbou. Příčně na toto křídlo z JV strany navazuje původní Sladovna (t.č. bez střešní konstrukce), která však není součástí stavby. Předmětná budova východního křídla HB, která je součástí Národní kulturní památky (NKP zapsanou v seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 42489/5-2722) celého areálu kláštera, je ve značně zchátralém stavu, severní vjezd pro vybourání portálu. Lomené východní hospodářské křídlo v současnosti slouží k provozu 1. etapy pivovaru s využitím východní poloviny a centrální části křídla v 1.np, k tomuto provozu se částečně připojuje využití podsklepení východní části křídla. Účelem je pokračování v obnově objektu hospodářského křídla, při realizaci bude v této etapě doplněn provozu minipivovaru o následující místnosti a navazující provozy:

[ Celý text ]

- kancelářské prostory s příslušným zázemím pro zaměstnance pivovaru ve 2. NP, vybudování přístupu k nim
- vybudování restaurace s kuchyní a zázemím pro zaměstnance v západní polovině křídla v 1.NP
- byt správce v západní polovině křídla v 2.np
- byt sládka ve východní polovině křídla v 2.np
- instalace vzduchotechnické jednotky a pěti jednotek tepelných čerpadel do nových vestaveb v podkroví

Architektonické řešení
Hlavním cílem architektonického řešení je vytvořit příjemný a kultivovaný prostor v areálu národní kulturní památky, který bude atraktivní pro všechny generace uživatelů. Prostor má sloužit zejména obyvatelům Oseka. Stávající dispoziční situace kolem objektu zůstává zachována, dojde pouze k dílčím kosmetickým úpravám. Před jižním rizalitem dojde k rozšíření zpevněných ploch, tak aby byla zkapacitněna možnost venkovního posezení pro hosty restaurace. Nově bude rozšířena zpevněná plocha před obnoveným západním vstupem do zázemí zaměstnanců restaurace. Severní pivovarský dvůr bude v souvislosti s vjezdem automobilů zásobování pivovaru vydlážděn, dláždění je navrženo kostkami s širší spárou a s možností vsakováni dešťových vod v úžlabí dlážděné plochy, tak aby bylo v maximální možné míře zachován princip přirozeného hospodaření s dešťovými vodami. V hospodářském dvoře za 2. bránou je navržena plocha z menších žulových kostek, a to zejména z důvodu intenzivního využívání plochy pro provoz pivovaru. V severní fasádě objektu je navržen druhý vstup do restaurace, jeho hlavní funkcí by mělo být zpřístupnění restaurace i v době kdy nebude možné využít jižního vstupu z nádvoří areálu kláštera.

V celém území jsou použity materiály, odpovídající principům funkčního využití jednotlivých prostorů. Důraz je přitom kladen na použití přirozených, nezávadných, převážně přírodních a trvanlivých materiálů v souladu s kontextem národní kulturní památky. Bezbariérová přístup do objektu restaurace je zajištěn hlavním jižním vstupem, do pivovaru je vstup zajištěn rampou ze severního hospodářského dvora. Všechny hmatové prvky budou navrženy v souladu s příslušnými normovými hodnotami

Nové stavební zásahy jsou omezeny na nutné úpravy vyplývající z požadavku na provoz. Při rekonstrukci domu jsou akcentovány původní architektonické principy. Úpravy ve velké míře respektují původní vybavení, materiály a historické prvky. Obecně byla snaha o to, aby nové úpravy byly co nejcitlivější k původnímu. Snahou bylo vyhnout se novodobým stavebním systémům. Velkou měrou jsou úpravy navrženy tak, jako by měli být realizovány před 200 lety. Vnitřní prostory očišťujeme od nevhodných zásahů z dřívějška a necháváme je vyznít v jejich původní ryzosti. Tam, kde nebylo možné vzhledem k současným požadavkům na stavby, realizovat úpravy dle historické tradice, volíme v omezené míře kontrastní řešení. Je tak často kvůli návaznostem na zaklenuté prostory, nebo v místech, kde by došlo tradičními postupy ještě k většímu zásahu do původních konstrukcí. Tyto nové objekty se jasně odlišují od původních konstrukcí. V jejich návrhu jsou použity materiály podporující kontrastní atmosféru mezi novým a starým: ocel, sklo a dřevo. Takovýmto nejvýraznějším zásahem je konstrukce galerie v prostoru restaurace. Její řešení bylo vedeno snahou o co nejsubtilnější dojem z celého prvku. Podobnou snahou a v souladu s architektonickou koncepcí, jsou vedeny o ostatní zásahy, jako je např. předělení prostoru okolo hygienického zařízení restaurace či vytvoření sociálního zařízení pro zaměstnance v hale pivovaru. Zde je vytvořen průchod využívající valené zaklenutí, které umožňuje zcela oddělit průchod do kanceláře. Zároveň však zachovává čitelný původní prostor charakteristický kazetovým zaklenutím.

Vnitřní členění bytů využívá původních velkorysých prostorů. U obou případech chyběl prostor pro umístění koupelen. Ten je vytvořen subtilními nábytkovými konstrukcemi s nadsvětlíky, jejich materiál odpovídá navrženým ostatním truhlářským prvkům. V interiérech jsou dominantním prvkem dochované dobové dveře a dřevěné podlahy. Nový vestavěný nábytek z bělené dubové překližky tvoří neutrální světlé pozadí. O barevnost se postarají obrazy na stěnách, knihy a lidé. Omyvatelné povrchy stěn v kuchyni, koupelně a na WC jsou z bílé lakované cementové stěrky kombinované obkladem. Na podlahách je použita původní cementová dlažba doplněná o charakterově příbuznou dlažbu novou.

projekt: Obnova Klášterního pivovaru v Oseku
autor: Přemysl Jurák, Karel Filsak
spolupráce: Vendula Bažová, Alžběta Majnušová
fáze: projekt pro provádění stavby
datum: 2019