Karel Filsak architekti

Památník holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku

Návrh pro druhé kolo soutěže řeší především připomínky poroty, rozpracovává dílčí části návrhu a snaží se odstranit jeho nedostatky. Celý projekt je zjednodušený, a to zejména v oblasti pietních objektů, ale i rozpracováním vstupního objektu do jednopodlažní stavby. Návrh se více soustředí na krajinářské zásahy, a to včetně oblasti okolo rybníka a přilehlého lomu. U těch částí návrhu, které se týkají romské kultury, romské paměti ad. předpokládáme spolupráci s pozůstalými, s MRK a dalšími členy týmu.

Vstupní objekt
Vstupní objekt byl přepracován do jednopodlažní čtvercové stavby střídmého, zemitého charakteru. Interiér je tvořen zdmi ze surového vrstveného betonu, prostory jsou osvětlovány především shora.

Vstupní objekt byl přemístěn na prodlouženou osu příjezdové cesty, kde je dobře viditelný a přístupný. Forma stavby odkazuje na tradici antických domů s peristylem, objekt je obrácen do sebe a vytváří tichý prostor pro kontemplaci. Nachází se zde expozice, přednáškový sál a další prostory určené ke vzdělávání. Podobně jako jeho antická předloha dává objekt návštěvníkovi i možnost se zastavit, vzpomínat a meditovat.

Střed kvadratury je vyplněn lámaným kamenem, z tmavších kamenů je zde vyskládán romský symbol kola. Ostré hrany kamenů připomínají těžkou práci v okolních lomech a utrpení vězňů. Z této plochy vyrůstá jediný strom, třešeň ptačí „Plena“. Útlý strom v ploše kamení s pocitem tíhy a marnosti působí osamoceně a křehce, jako vězněná bytost. V dubnu a květnu strom rozkvete drobnými bílými květy a promění tuto malou scenérii.

Na vnějších stěnách peristylu jsou umístěny pamětní desky se jmény obětí. V interiéru objektu počítáme se spoluprací s romskými umělci – malíři, keramiky nebo sochaři – jejichž díla by se stala součástí architektury objektu. Umístění těchto děl je naznačené v půdoryse, o jejich přesné podobě jsme ale připraveni jednat s týmem Památníku Lety.

[ Celý text ]

Úpravy v prostoru tábora
Na území tábora jsou navrženy čtyři solitérní stromy. V těžišti tábora stojí dominantní strom, ve kterém areál duchovně kulminuje. Jedná se o dub letní, který je symbolem síly a dlouhověkosti. Kolem stromu je navržen blok z ušlechtilého kamene, jehož hmota do doby, než strom patřičně doroste, zdůrazní symbolický význam tohoto místa. Dále jsou akcentována místa původních pranýřů. Dva trnité stromy, dřezovce trojtrnné, připomínají místa trestů a fyzické bolesti. Posledním solitérem je smuteční vrba v místě původního umístění studny. Prostor tábora je zvýrazněn novou alejí a linií stromů uvozujících doplnění lesa do jeho původní hranice.

Hlavní brána
Dominanta prostoru v místě původní brány do tábora. Brána do čtyř světových stran, pevná, robustní, nezdolná. Železniční pražce mají upozornit na skutečnost deportování vězňů z Let do tábora Auschwitz. Vrstvení jednotlivých pražců je navržené tak, aby tvořily podstatu konstrukce. Spojovacím materiálem jsou kovářsky zpracované kramle a hřebíky, které se používaly k připevňování kolejnic. Tyto detaily představují typické výrobky tradičního řemesla. S přáním zástupců pozůstalých, kteří vnímají objekt jako možnou kapli, hluboce souzníme a jsme připraveni s nimi na tomto spolupracovat.

Memento po areálu vepřína
Smutný vývoj po II. světové válce připomíná pilíř tvořený betonovými sloupky, které původně sloužily k oplocení vepřína. Je situován v místě původního vjezdu do areálu. Memento původního vepřína, zůstane otištěné v zemi v profilaci terénu. V místech, kde se dnes nacházejí chlévy a další budovy, vysejeme jiný druh trávy. Předpokládáme, že v průběhu času trávy, podobně jako vzpomínky na vepřín, ztratí své ostré hranice.

Úpravy v prostoru hřbitova
Podél hranice mýtiny vysazujeme linie vzrostlých stromů vytvářejících jasnou hranici „lesní vzpomínkové síně“. Nové stromy sjednocují jednotlivé strany tvořené různými druhy porostu. Prostor pohřebiště je zdůrazněn osazením rastru sto dvaceti vodorovně kladených betonových křížů. Povrchová úprava otryskáním odkryje drť z přírodního kamene. Vodorovné usazení křížů nekonkuruje stávajícímu památníku Z. Hůly. Plochu pohřebiště navrhujeme ochránit břečťanovým porostem, který návštěvníkům znesnadní volný průchod přes pohřebiště.

projekt: Památník holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku
autor: Karel Filsak
spolupráce: Vendula Bažová, Marie Kordovská, Martin Bosák
fáze: krajinářsko-architektonická soutěž
ocenění: postup do závěrečného kola soutěže
datum: 2020