Karel Filsak architekti

Revitalizace historického jádra obce Tětín

První etapa

Prostory
Zámek dostane důstojnou protiváhu, obyvatelé pobytové místo, rodinný domek se dostane z centra dění. Bude před ním vysazen bosket - sad 28 třešní. Změna trasy silnice umožní společenské využití středu náměstí/návsi v návaznosti na třešňový sad. Vodní nádrž u fary zobytní a zatraktivní dřevěné molo a pobytové terasy na břehu. Současné lípy jsou vyjma tří stromů zachovány a doplněny alejemi při obou delších hranách náměstí/návsi. Staré lípy na hrázi rybníky jsou zachovány.

Místo poutí – kostel sv. Ludmily získá důstojný dlážděný přístup. Spolu se starším kostelem sv. Kateřiny vytváří jeden významový celek – místo kde se nacházel střed původního hradiště. Tuto souvislost podtrhne zcela jiný způsob dláždění okolo kostelů. V těchto místech bude odhalen i potok, který může návštěvníkovu pozornost dovést až k terasám. Terasy pod kostely, obrácené na jih budou odlesňeny, vynikne tak dominance kostela sv. Ludmily. Vznikne zde několik propojovacích schodišť a vyhlídkových a odpočinkových míst, která budou lemována vinno révou a postupně klesajícím potokem, který vytvoří různé nádrže a vodní plochy s padající vodou.

Doprava
Po kritickém zhodnocení dopravního řešení z prvního kola soutěže došlo k zásadní změně trasování hlavní silnice před zámkem. Nově je silnice tažena po obvodu návsi/náměstí se zachováním dostatečné šíře chodníku před zámkem. Tímto řešením dojde k vizuálnímu i faktickému spojení třešňového bosketu a dlážděného prostoru s kašnou, což je zásadní výhoda pro použitelnost náměstí při veřejných akcích. Budova zámku není skutečně propojena s návsí, je jen její kulisou. Proto není třeba, aby měla funkčně připojený předprostor. Trajektorie silnice a jejích zatáček je navržena pro bezproblémový průjezd autobusu a třínápravového nákladního automobilu míjeného protijedoucím vozidlem stejných parametrů, což je prokázáno v dopravním schématu. Parametry zatáček neumožňují bezkolizní průjezd nákladního automobilu s návěsem. Takový automobil by při průjezdu musel nadjíždět do protisměru. To však nepokládáme za problém ale za výhodu, protože tyto automobily by přes náměstí/náves jezdit neměly. Mohou použít západně položenou silnici na Beroun okolo Tetína. Silnice přes náměstí/náves bude dlážděná se zpomalujícími nájezdy na její hranici, oddělená kamennými sloupky od pochozích ploch. Dopravní schéma je podrobně popsáno ve výkresu.

[ Celý text ]

Materiály
Ústřední prostor s kašnou, komunikace a chodníky na návsi/náměstí jsou dlážděné, bosket a prostor před farou mlatové. Protože na vesnici je hranice mezi chodníkem a silnicí sotva znatelná, jsou chodníky odděleny jen vizuálně kamenným páskem a změnou způsobu kladení prvků. Silnice mají vějířovou skladbu dláždění formátu dlažebních kostek 16x16x16cm, chodníky formátu dlažebních kostek 10x10x10cm. Dlažební kostky jsou z místního vápence. Cesty a silnice v řešeném územi mimo náměstí/náves jsou dlážděné, prostor mezi hranou silnice a hranou objektů je ponechán zatravněný místy je vydlážděn až k objektům. Vějířová dlažba je vždy ohraničena páskem vápencových kvádrů, které zamezí případnému rozbíhaní dlažby a zpevní okraje její struktury. Kašna a odlišné dláždění jiné kvality v pásu před chrámovým okrskem je z pískovce. Úryvky pověstí a příběhů ze života Ludmily anebo Tety budou vytesány v těchto odlišných dlážděných prvcích.

Osvětlení
Po obvodě návsi/náměstí jsou navrženy lampy do současných pozic. Při severní hraně prostoru jsou namísto dnešní jedné lampy umístěny dvě. Okolo kašny jsou navíc umístěné další čtyři lampy. Stejné typy lamp jsou i v okolních ulicích. Koruny stromů bosguetu jsou podsvíceny, voda v kašně i kašna také. Kostel sv. Ludmily a kostel sv. Kateřiny budou osvíceny z okolní dlažby zemními reflektory.

Mobiliář
Mobiliář je částečně typový a částečně navržený. Vesnické prostředí si žádá jakousi lehkou hrubost, snažili jsme se vyhnout přílišní minimalistické eleganci, které se hojně používá pro ryze městské prostředí. Na mobiliář jsou použité běžné materiály jako dřevo a černá kovářská ocel.

Lavička je typový výrobek firmy MOBILIARPRO.CZ, typ INOA, provedení s deskovými sedáky z bukového dřeva s ocelovým žárově zinkovaným rámem opatřeným práškovou vypalovací barvou. Cena za kus je 6409 Kč. Celkem 28 kusů.

Odpadkový koš je typový výrobek firmy HAGS, typ LITTERBIN POPPEL 8000122. Provedení v černé kovářské barvě se středovou nohou. Cena je 4060 Kč. Celkem 13 kusů.

Stojan na kolo je atypický z  páskované oceli, barvený černou kovářskou barvou. Cena za kus cca 1000 Kč, celkem 16 kusů.

Informační panel je atypický prvek. Je vyroben ze svařovaných plechů se stejným povrchovým ošetřením jako ostatní mobiliář. Cena za kus cca 8 000 Kč, celkem 5 kusů.

Zastávka je atypický prvek podobný info panelu. Liší se od něj rozměry. Celkem 2 kusy.

Pouliční lampa je tvarový atyp s typovým reflektorem. Základem je ohýbaná trubka průměru 120 mm s přivařeným kónickým krytem reflektoru. Směr svícení je přímý dolů, což je výhodné nejen z hledisek menšího světelného znečištění, ale i pro použitelnost pro nasvícení hlavní silnice skrze náměstí. Cena lampy je cca 30 000 Kč, celkem je použito 19 lamp.

Krycí prvek bude vyroben z černého svařovaného plechu, jednoduchý kubus je umístěn do rohu náměstí/návsi před faru. Kubus je rozčleněn na 4 sekce dle typu dopadu.

Druhá etapa

Prostory
Pokud dojde k možnosti vykoupení a k demolici rodinného domu na návsi, bude možné celou náves vizuálně zcelit. Původní bosket 28 třešní bude v té době vykácen. Třešně věkem křehnou a tak jejich použití stejně časově omezené. Do místa po zbouraném domu může být umístěn obelisk – symbol slunečního paprsku, akcent velkého významu místa. Tetín je podobně jako několik dalších míst v okolí Prahy a Prahy samotné natolik významný (vedle Budče, Levého Hradce, pražského hradu, Vyšehradu…), že si takový prvek zaslouží. Pomůže mu přitáhnout pozornost veřejnosti, a tak ji i vzdělat.

Okolní krajina
Místo nejúchvatnějšího výhledu na řeku z ruin Přemyslovského hradu korunuje vyhlídkový altán - pokoj v krajině - přírodní komnata. Jednoduchá dřevěná konstrukce se střechou a s vlajícími závěsy -jako by bylo jenom otevřené okno v obýváku - a s posezením pro několik přátel u stolu. Při pohledu zespoda z druhé strany řeky mohou závěsy evokovat závoj nebo šálu, kterou byla Ludmila uškrcena a která se stala jejím znakem, její insignií. Navrhujeme zpevnění a zprůchodnění stezky podél potoka až k Berounce s několika objekty v krajině. Stezka začíná vlastně už na návsi, pokračuje přes terasy pod kostely až k vodopádu. Vyhlídka vykonzolovaná nad vodopád umožní pohled shora, který je dnes velmi obtížný. Rozbouřený potok po dešti dokáže vodopád skutečně vyživit. Cesta pokračuje v úbočí skály ke korytu potoka a podél něj až k Berounce. U Berounky je umístěna loďka na lanku – samopřívoz pro toho kdo potřebuje. Lanko napnuté z jednoho břehu na druhý umožní přitažení si lodičky z obou břehů. Tato dobrodružná možnost cesty do Tetína dokáže přitáhnout i pozornost leckterého cyklisty anebo turisty z druhé strany řeky, z cyklostezky mezi Berounem a Srbskem, protože cesta přírodou k cíli – k vyhlídce, k loďce na provázku, k vodopádu v sobě skýtá poetiku i dobrodružství.

Hospodárnost
Dochází k úpravě většiny povrchů v řešeném území. Povrchy chodníků a vozovek jsou z kvalitnějšího dláždění, povrchy méně významné jsou levnější mlatové. Většinovým použitím mlatových povrchů na návsi se snažíme udržet pocit a dojem z prostředí jako venkovský. Investice se bude týkat nákupu třešní a lip. Okolí nádrže bude zatraktivněno jednoduchými prostředky – molem a úpravou břehů pro posezení. Revitalizaci teras pod kostely lze oddělit jako samostatnou fázi.

projekt: Revitalizace historického jádra obce Tětín
autor: Karel Filsak, Vojtěch Sosna, Jakub Straka
fáze: urbanisticko-architektonická soutěž
ocenění: 4. místo
datum: 2015