Karel Filsak architekti

Revitalizace klášteru v Chebu

Město Cheb bylo postaveno jako město německé, po několikasetletém vývoji přišla 60. Léta a tehdy vylidněné městské centrum velmi svébytným způsobem zachraňovala. Při tomto překotném přestavování zmizely celé uliční fronty a bohužel všechna nitra bloků. Budova kláštera se svým vstupním dvorem tak představuje v Chebu ojediněle zachovanou památku zejména v urbanistickém kontextu.

Pro rekonstrukci a adaptaci budovy volíme princip kontrastu nového a starého, princip vkládání. Barokní budovu očišťujeme na její konstrukční krásu. Pro výtvarný obor zastřešujeme rajský dvůr, který se stává živelným centrem objektu. Křídlo přiléhající k Jánskému náměstí a Dominikánské ulici je pronajímatelné. Sklepní prostory jsou určeny divadelnímu sálu, restauraci, která se otevírá do Kamenné ulice. Nahrávací studio/zkušebny jsou přístupné přes dvůr z Jánského náměstí novými schody, škola tak může zůstat při provozu studia/zkušebny zavřená. Tyto schody umožňují vcelku pohodlný přístup do sklenutého sálu v podzemí.

Územní plán a objekt kláštera
Vztah objektu a jeho budoucího využití k územnímu plánu není problematický, všechny způsoby využití jsou přípustné. V objektu vyjma ZUŠ je bydlení, pronajímatelné prostory pro administrativu nebo služby a divadelní sál. Umisťování objektů kulturních, škol, bydlení, administrativy do centra měst je obecným klíčem pro udržitelnou a fungující společnost. Jen taková společnost může vnímat své sídlo jako část své identity, ztotožnit se sním. To je dobrý základ pro dobré vztahy mezi obyvateli, bezpečnost města a snahu pečovat o veřejné prostranství. Dobré městské prostředí je prostor barvitý ději, které se v něm odehrávají. Budovy kláštera proto oživí a uživí dějová pestrost.

[ Celý text ]

Typologie a provoz budovy
K rekonstrukci a adaptaci historické budovy je možné přistupovat v zásadě dvěma způsoby, buď se vůči stavbě vymezit kontrastně a jasně ukázat, co je nové a co původní, nebo barokní tvarosloví napodobovat, a rozdíl mezi novým a starým stírat, což je princip lživý. Volíme princip kontrastu a vkládání. Intervence související s adaptací budovy nejsou nikterak razantní, barokní tvarosloví očišťujeme na konstrukční podstatu, například nečleněné, neprofilované pásky/římsy a sokly v ambitech odstraňujeme. Nekvalitní detail totiž ničí pocit z celku. Jakási barokní abstrahovanost prostoru ještě zesílí kontrast mezi novým a starým a dobrým pocitem ze starého. Všechny vestavby jsou řešeny v jednom duchu – jako jednoduché kvádry, ať se jedná o šatny, vestavěné sklady, toalety, akcent na vstup z Jánského náměstí nebo objekty nových dveří. Odstraňujeme výplně otvorů směrem do rajského dvora a některé výplně dveřních otvorů. Nahrazení původních vstupů do klášterních cel novými objekty dveří s prosklenými boky propojí chodby a učebny, zpřehlední prostor školy, kde nic už nebude za zavřenými dveřmi. Budova kláštera patrně vznikla ve dvou etapách, to je důvod, proč je chodba v křídle při Kamenné ulici funkčně zdvojená přidruženým ambitem, který je navíc ve dvou podlažích, což není zcela běžné. Tento prostor v přízemí využíváme pro vložené šatny a sklady, v patře pro keramickou dílnu. Jasná prostota interiérů školy je živnou půdou pro žáky ZUŠ, kteří by jednak k eleganci měli být vychováváni, ZUŠ je totiž kulturní instituce, která může vychovávat žáky nejen pedagogicky, ale i architektonizovaným prostředím. Bylo by bláhové si myslet, že budova stroze elegantní zůstane, žáci ji zabydlí a už jen svojí přítomností ji zbarevní, ona to unese.

Adaptace - přerod objektu kláštera na školu je v obecné rovině běžná. Klášterní typologii recyklovaly středověké univerzity. Prostorovým centrem kláštera je rajský dvůr. Těžiště v rajském dvoře je silné, jen pokud je možné dvůr obejít ambitem, jen tehdy je možné vnímat dvůr jako střed. Základní škola využívá objekty okolo rajského dvora od přízemí po druhé patro. Křídlo přiléhající k Jánskému náměstí a Dominikánské ulici je pronajímatelné. Sklepní prostory jsou určeny divadelnímu sálu, restauraci, která se otevírá do Kamenné ulice. Nahrávací studio/zkušebny jsou přístupné přes dvůr z Jánského náměstí novými schody, škola tak může zůstat při provozu studia/zkušebny zavřená. Tyto schody umožňují vcelku pohodlný přístup do sklenutého sálu v podzemí, který byl pravděpodobně osvětlený z klášterní zahrady, kde dnes stojí divadelní sál. Tento sál může využívat obslužné prostory restaurace v kamenné ulici.

ZUŠ je přístupná z Jánského náměstí a z Kamenné ulice. Zachování obou vstupů vnímáme jako nezbytné už jen s ohledem na fakt, že vstup z Kamenné byl vstupem hlavním, vstup z Jánského náměstí zpříjemňuje klidný dvůr. Recepce s halou je situována při dvoru u Jánského náměstí, bezpečnost vchodu z Kamenné řeší kamera. Na recepci navazuje točitými schody přístupná klubovna a šatny tanečního oboru, které ústí do zrcadlového-tanečního sálu. Baletní, taneční škola nutně potřebuje množství zrcadel. Tento sál je možné používat společně se šatnami pro večerní pronájmy bez nutnosti otevírat celou školu.

Budova kláštera nabízí množství prostor a sálů jednoduše adaptovatelných pro učebny ZUŠ s výjimkou výtvarného oboru a modelovny, kde je nejdůležitějším faktorem světelná kvalita prostředí. Výtvarný obor je umístěn do rajského dvora, do centra celého kláštera. Zastřešení dvora nabízí velmi kvalitní horní osvětlení, kde je možné odclonit přímé sluneční paprsky. Kolem rajského dvora je zachován průchozí ambit s maximálně zvětšenými otvory. V ambitu jsou umístěny obslužné boxy skladů, šaten…. Díky tomu je možné vnímat prostor rajského dvora, ale s novým daleko živelnějším využitím. Horní patro ochozu obsadila keramická dílna (kruhy, modelování u stolů), i v tomto patře jsou odstraněny výplně otvorů směrem do dvora na stavební nutnost, na barokní nosnou konstrukci. Toto řešení zesiluje souvislost s rajským dvorem, který je centrem celé školy. Namísto zeleniny a krásných květin se tu pěstuje kultura. Hudební obor je situován v křídle při Kamenné ulici. Klášterní cely jsou adaptovány na hudební učebny. Literárně dramatický obor umisťujeme do bývalé klášterní knihovny s výmalbami - už pro historickou souvislost. Do tohoto sálu není pro výmalby možné umístit špinící výtvarné obory. Škola zůstává těsně propojena s velkým divadelním sálem, který lze využít pro školní představení nebo shromáždění. Škola je funkčně propojena i s nahrávacím studiem/zkušebnou.

Jánské náměstí
Prostor Jánského náměstí má velmi dlouhou historii. Rádi bychom odkryli a ukázali historickou stopu zvláště ve městě, které o část svého architektonického dědictví přišlo v 60.letech. Hlavním motivem Jánského náměstí se stávají v kontrastním dláždění znázorněné zdi kostela sv. Jana, který byl stržen na počátku 19.století. Na náměstí zachováváme jeden strom pro letní posezení ve stínu, zbytek prostoru je vydlážděn žulovou kostkou. Dopravní situace se výrazně mění. Současný okružní systém je omezen, zejména z důvodu zklidnění prostoru před vstupem do školy. Pro běžné motoristy je náměstí průjezdné směrem ze zdola nahoru při západní straně náměstí. K této komunikaci se váže většina parkovacích míst. Rezidenti mají možnost projet náměstí v prostoru při východní straně směrem seshora dolů a i tu zaparkovat. Tím dojde k přirozenějšímu směru objíždění náměstí ve smyslu kruhového objezdu. Parkování rezidentů je řešeno jako široký chodník a pojíždění po pěší zóně. Provoz v okolních ulicích je naznačen v situaci.

Rekonstrukce počítá se zateplením stropů nad nejvyšším patrem. Zasklení dvora vlastně sníží celkový povrch stavby, navíc je možné využívat sluneční záření pro vytápění v zimě. Technické zázemí objektu jako je kotelna event. vzduchotechnika bude umístěno na půdě.

projekt: Revitalizace kláštera v Chebu
autor: Karel Filsak, Vojtěch Sosna
fáze: architektonická soutěž
datum: 2015