Karel Filsak architekti

Stará hasička v Brně Komíně

Atmosféru Dolního náměstí v centru Komína vytváří drobné měřítko okolních staveb, pohledy do střech historické zástavby dnes již z velké míry tvořené přestavěnými původními domy, masa nedalekého vrchu a v neposlední řadě právě budova Staré hasičky, která svým postavením ukončujícím zástavbu špalíčku vévodí celému prostoru. Aspirací navržené přestavby ponechávající vnější výraz stavby je zachovat její historickou hodnotu, zajistit dostatek prostoru pro konání kulturních akcí, působit samozřejmě a nenápadně, přitom dostatečně jasně odlišit dům od svého okolí.

Budovu Staré hasičky vnímáme jako historickou vrstvu, která je pro území kvalitou. Potvrzení původní hmoty Staré hasičky. Potvrzení okolního prostoru, čitelná kulturní funkce stavby. Paměť místa je něco, co má vysokou hodnotu, i když těžko klasifikovatelnou. Architektura domu by měla vyjadřovat tradici, solidnost, vážnost a vzbuzovat klid. Objekt má vytvářet společně s navazujícím venkovním prostorem kulturní centrum. Toto spojení je klíčové, zejména zvážíme-li budoucí děje konané uvnitř i vně a jejich význam pro společenský život městské části. Původní podoba objektu byla výsledkem mnohaletého přistavování a přestavování objektu, které nakonec vedlo k prostorové srostlici a dispozičnímu bludišti. Toto nepřehledné řešení měníme ve snadno pochopitelné dispoziční schéma kříže. Hlavní vstup je zachován v ose hlavního průčelí. Vedlejší bezbariérový vstup je na ose s tímto ze zadní strany objektu. Na tyto vstupy navazuje široká chodba - osa, na kterou se pojí všechny provozní části a vertikální komunikace. Prostorová koncepce vychází z mírného zvýšení objektu z důvodu umístění sálu do prostoru podkroví. Toto zvýšení je řešeno tak, aby bylo co nejmenší. Vedle zachování historické stopy, byla jedním z argumentů pro zachování i snaha, v případě možnosti, zachovat půdorysnou stavbu objektu. Myslíme si, že i stavba v původní stopě, umožnuje dostatečně funkční provozní řešení, které dokáže splnit požadavky stavebního programu. Zachováním obrysu se nezmenší okolní venkovní prostor, který je už nyní stísněný.

[ Celý text ]

Dispoziční řešení
Vzhledem k rozhodnutí zachovat původní podobu domu bylo nutné hledat co nejefektivnější využití vnitřního prostoru. Z tohoto důvodu je provozní a soc. zázemí situováno do prostoru rozšířeného suterénu. Přestavba účelně využívá původní půdorysnou stopu Staré hasičky o rozloze 310 m². Dispoziční řešení umožňuje prostorovou variabilitu, díky které dům dokáže reagovat na různé požadavky provozu. Je možné členit interiér na různé zájmové skupiny, či jej otevřít a propojit v případě konání větší kulturní akce. Napravo ode dveří se nachází multifunkční prostor s barovým pultem a zázemím. V levé části jsou situovány prostory kluboven. Od střední chodby jsou tyto prostory odděleny dvoukřídlými dveřmi, které se mohou v případě konání větší akce mohou otevřít. Vznikne tak velký propojený průchozí prostor.

Vstupní hala
Vstupní hala s kavárnou představuje vnitřní ulici s možností odpočinku a pobývaní, která propojuje prostory kluboven a sály. Kavárna je vstupním foyer, na které navazuje šatna. Zároveň muže prostor fungovat jako recepce s pokladnou. Výhodou je možnost obsluhy jednou osobou.

Kavárna
Kavárna je řešena a dimenzována tak, aby mohla fungovat samoobslužně, zároveň však aby bylo možné uspokojit jednorázové akce s občerstvením a přípravu malých jídel (panini, párky, obložené chleby apod.). Prostor může být zároveň využíván různými zájmovými skupinami. Sociální a technické zázemí je umístěné do rozšířeného suterénu, aby bylo možné plně využít potenciál přízemí a podkroví.

Hlavní sál
Hlavní sál je situován do prostoru podkroví. Kapacita sálu je navržena na 120 míst. Napojený je přes prostor předsálí, do kterého ústí vertikální komunikace. Předsálí lze využívat jako plnohodnotný prostor pro další klubovou činnost, výstavní účely aj. Prostor podkroví je možné mobilní posuvnou stěnou členit a upravovat v případě využití pro jiný typ provozu jako koncerty, firemní akce, svatby, divadla či pořádání ples, kterého je potřeba zajistit dostatečně velký taneční parket i odpovídající počet sezení u stolu alespoň pro ¾ hostů. Interiér sálu člení plné vazby krovu, sál i předsálí je přisvětleno světlíkem vloženým namísto hřebenu střechy. Horní osvícení dodá interiéru vznešenost, bude jej ale možné odclonit roletami umístěnými pod světlíkem. Z horní hrany pozednice je zapuštěné umělé osvětlení sálu.

Atmosféra solidního zděného domu je vytvořena materiálovou paletou navazující na historický základ stavby. Nové konstrukce jsou vystavěny z „klasických“ materiálů. Od formálně obdobných okolních historických staveb jej odlišuje provedení detailů. Formu objektu zjednodušuje provedení fasády v jednom odstínu kletované okrové omítky. Keramické střešní tašky jsou obdobné jako v okolí běžně použité bobrovky, jen v tmavém patinovaném odstínu. Okna jsou hliníková bezrámová se skrytými rámy, umístěná v hloubce okenního ostění. Klempířské detaily jsou nahrazeny betonovými parapety a římsou.

Venkovní prostory
Komunikace okolo špalíčku bude zklidněna jako pěší zóna s povolením vjezdu pouze rezidentům a z důvodu zásobování. Silnice bude zvýšená do úrovně chodníků. Silnice bud dlážděná v stejném materiálu od zbytku náměstí se zpomalujícími nájezdy na jejích koncích. Koridor bude jednosměrný. Vzhledem k velikosti prostoru je z prostoru dolního náměstí vymístěno veškeré parkování, které se odehraje v náhradních stanovištích. Pro docílení celistvosti celého prostoru bude koridor pro auta oddělený pouze vizuálně, a to pouze kamenným obrubníkem v úrovni zpevněné plochy.

Konstrukce
Konstrukční řešení stavby bylo navrženo statikem. Z původní stavby je zachována přední a boční obvodová zeď. Dále pak konstrukce sklepů. Nové svislé konstrukce jsou navrženy zděné v podobném traktování jako původní řešení. Tyto zdi jsou s původními ztuženy železobetonovým rámem. Stropní konstrukce mezi přízemím a podkrovím je navržena železobetonová trámová, vetknutá do stávajícího zdiva. Prostor pod podlahou přízemí bude vyplněn suchým betonem a stavební sutí tak, aby byla ztužena spodní část stavby. Výška nadezdívky byla volena tak, aby nedošlo k výraznému přitížení obvodových zdí. Konstrukce střechy je dřevěná tvořená krokevní soustavou, přednostně z původního dřeva.

Povrchy
Finální omítky domu budou ručně kletované v jemně zlomeném odstínu bílo-šedé. Fasádní profilace zůstane zachována. Zateplení obvodových zdí bude lokální v místech parapetů a okenních ostění. Vzhledem k povaze stavby, ve které nebude probíhat program celodenně, není potřeba stavbu zateplovat. Případné zateplení by se odehrálo z vnitřní strany. Okapy budou měděné s přirozeným průběhem patinace. Společným jmenovatelem interiéru jsou přiznané trámové železobetonové stropy s obtiskem dřevěného bednění. Podlahy jsou v celém parteru dřevěné dubové. Snažili jsme se zachovat autenticitu původních prvků stavby. A však za původní okna jsou navržena nová, vyhovující současným technickým požadavkům. Původní dveře budou použity v interiéru. Přírodní omítky jsou provedeny v patině, připomínající poměrně věrně původní vzhled fasády.

projekt: Stará hasička v Brně Komíně
autor: Karel Filsak
spolupráce: Vendula Bažová
fáze: architektonická soutěž
datum: 2019