Karel Filsak architekti

Tělocvična a jídelna základních škol v centru Rokycan

Řešené území se nachází v historickém jádru města, v rámci původní gotické urbanistické struktury, která je vyhlášena městskou památkovou zónou. Vzhledem k charakteru prostředí se snažíme o to, aby přístavby nedominovaly stávajícím objektům, ale zapadaly do kontextu jednoduchou, nenápadnou formou. Objekty jsou uspořádány do jednoho nadzemního a jednoho podzemního patra s pobytovou střešní terasou. Materialita fasád navazuje na zmiňovaný kontext i na architekturu školy s výrazným žulovým soklem.

[ Celý text ]

Přístavba základní školy má svým programem ambici a potenciál doplnit provoz stávající budovy tak, aby se stala školou komunitního charakteru. Architektura domu by proto měla vyjadřovat solidnost, vážnost a vzbuzovat klid. To od takového domu bude pravděpodobně očekávat i veřejnost. Stavba je proto navržena jako klidný dům pevně stojící na zemi. Forma domu je čistá, střízlivá a přímočará. V detailech navazuje na principy historické budovy, jako je rytmus fasád aj. Provozní schéma je řešeno s důrazem na etapizaci objektů jídelny a tělocvičny. Tyto části jsou proto zcela odděleny a nezávislé na sobě. Jídelna i tělocvična jsou rovněž vedle samostatných vstupů organizačně přiděleny k ZŠ TGM a mají s ní přímé vnitřní propojení.

Ústřední motiv přístavby školy tvoří venkovní dvůr mezi jídelnou a traktem s učebnami. Vytvořenými provozními vazbami se ze dvora stává živé centrum objektu. Tento prostor má tak potenciál stát se důležitým místem pro neformální setkávání žáků, pracovníků školy i rodičů. V prostoru jsou osazeny stromy, které, až dorostou, budou vytvářet stín vhodný pro letní posezení. Dvůr je oproti stávající úrovni terénu mírně zapuštěn, čímž se opticky minimalizuje objem přístavby. Tato úprava umožňuje bezbariérově umístit jídelnu na úroveň stávajícího suterénu, ve kterém se nově počítá s umístěním družiny. Úpravou oken by bylo možné přímé napojení těchto tříd s prostorem dvora, které by vedlo k jeho dalšímu oživení. Hlavní vstup do jídelny je situován v čele dvora. Nahrazuje zrušený portikus před stávající tělocvičnou. Hala, která na krytý prostor vstupu navazuje, spojuje přístavbu se budovou školy. Zároveň je zde umožněn přístup k venkovnímu sportovišti. Na vstupní halu bezprostředně navazuje klubovna s možností dělení akustickou posuvnou příčkou na dva samostatné prostory a prostor jídelny. Jídelna komunikuje s dvorem velkými okny s možností jejich otevření a využití venkovního posezení. Jídelna má masivní zelenou pochozí střechu, která bude sloužit žákům pro odpočinek ve volném čase i při výuce. Je přístupná z mezipodesty hlavního schodiště a bezbariérové pak pomocí plošiny úpravou vertikálního pásového okna v jižní fasádě budovy. Na slepý štít sousedního objektu navazuje v obrysu venkovní učebna. V podkroví je pak umístěna strojovna vzduchotechniky kuchyně. Ta je situována mezi jídelnu a jižní hranici pozemku školy. Vstup a zásobování je orientováno do ulice U Saské brány, která je zachována, ale zklidněna a určena pouze pro zásobování kuchyně a tělocvičny. Provoz kuchyně je rozdělen do trojktraktu se zázemím a prostoru varny, který navazuje na jídelnu. Tyto prostory jsou osvětleny střešními světlíky.

Tělocvična je částečně zapuštěná pod úroveň terénu. Venkovní vstup do tělocvičny je zajištěn samostatným vstupem u východního průčelí budovy školy a nákladní plošinou. Navazuje na vnitřní propojení školy, ale je zajištěna časová flexibilita a možnost uzavření budovy po skončení výuky. Širokým schodištěm s plošinou pro osoby se sníženou schopností pohybu návštěvník sklesá pod úroveň terénu do zázemí tělocvičny, kde jsou situovány šatny se sociálním zázemím, nářaďovnou a dalšími technickými prostory. Hrací plocha tělocvičny disponuje rozměry 18x36m s doběhovými vzdálenostmi 2m. Součástí haly je malá tribuna.

projekt: Tělocvična a jídelna základních škol v centru Rokycan
autor: Karel Filsak
fáze: architektonická soutěž
datum: 2023